Demedim mi?

Demedim mi?

Negoftemet merov ancâ ki âþnât menem
Derin serâb-ý fenâ çeþme-î hayât menem

Oraya gitme demedim mi sana,
seni yalnýz ben tanýrým demedim mi?
Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeþmesi ben’im?

Bir gün kýzsan bana,
alsan baþýný,
yüz bin yýllýk yere gitsen,
dönüp kavuþacaðýn yer ben’im demedim mi?

Demedim mi þu görünene razý olma,
demedim mi sana yaraþýr otaðý kuran ben’im asýl,
onu süsleyen, bezeyen ben’im demedim mi?

Ben bir denizim demedim mi sana?
Sen bir balýksýn demedim mi?
Demedim mi o kuru yerlere gitme sakýn,
senin duru denizin ben’im demedim mi?

Kuþlar gibi tuzaða gitme demedim mi?
Demedim mi senin uçmaný saðlayan ben’im,
senin kolun kanadýn ben’im demedim mi?

Demedim mi yolunu vururlar senin,
demedim mi soðuturlar seni.
Oysa senin ateþin ben’im,
sýcaklýðýn ben’im demedim mi?

Türlü þeyler derler sana demedim mi?
Kötü huylar edinirsin demedim mi?
Ölmezlik kaynaðýný kaybedersin demedim mi?
Yani beni kaybedersin demedim mi?

Söyle, bunlarý sana hep demedim mi?
Mevlana Celaleddin Rumi

Share: