Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme

Allahým Bu Vuslatý Hicran Etme

Allahým bu vuslatý hicran etme
Aþkýn sarhoþlarýný nalan etme

Sevgi bahçesini yemyeþil býrak
Bu mestlere bahçelere kasdetme

Dalý yapraðý vurma hazan gibi
Halkýný baþý dönmüþ zelil etme

Kuþunun yuvasýnýn aðacýný
Yýkma da kuþlarýný perran etme

Kumunu ve mumunu karýþtýrma
Düþmanlarý kör et de þadan etme

Hýrsýzlar aydýnlýðýn düþmanýdýr
Onlarýn iþlerini asan etme

Ýkbal kýblesi yalnýz bu halkadýr
Umut kabesin öyle viran etme

Bu çadýr iplerini öyle katma
Çadýr senindir eya sultan etme

Yok dünyada hicrandan daha acý
Ne istiyorsan et de onu etme

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: