ای قوم به حج رفته کجایید کجایید – O You Who’ve Gone On Pilgrimage

Aye Qawme Ba Haj Rafta Kojaed Kojayed

ای قوم به حج رفته

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بی‌صورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام برآیید

آن خانه لطیفست نشان‌هاش بگفتید
از خواجه آن خانه نشانی بنمایید

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدیت
یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید

با این همه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید

Alternative Translation

O You Who’ve Gone On Pilgrimage

O you who’ve gone on pilgrimage – where are you, where, oh where?
Here, here is the Beloved! Oh come now, come, oh come!

Your friend, he is your neighbor, he is next to your wall –
You, erring in the desert – what air of love is this?

If you’d see the Beloved’s form without any form –
You are the house, the master, You are the Kaaba, you! . . .

Where is a bunch of roses, if you would be this garden?
Where, one soul’s pearly essence when you’re the Sea of God?

That’s true – and yet your troubles may turn to treasures rich –
How sad that you yourself veil the treasure that is yours!

Translation: Shakila

Share: