شعر صادق سرمد آواز احمد ظاهر

همسفر هرجا که سفر کردم تو همسفرم بودی وزهرطرفی رفتم تو راهبرم بودی باهرکه سخن گفتم پاسخ ز تو بشنیدم بر هر که نظر کردم…

Read More..

شعر صادق سرمد در باره اندراگاندهی

گاندی گرچه از هر ماتمی خیزد غمی فرق دارد ماتمی تا ماتمی ای بسا کس مرد و کس آگه نگشت از حیاتش مبدأ ای تا…

Read More..

بر مزار محمدعلی جناح

بر مزار محمد علی جناح بر تربتت شدیم نخست ورود خویش‏ تا بر تو افکنیم نخستین درود خویش‏ آری سزد نخست سرودن درود تو کز…

Read More..

بر مزار حضرت احمد شاه باباعلیه الرحمه مؤسس ملت افغانیه

بر مزار حضرت احمد شاه باباعلیه الرحمه مؤسس ملت افغانیه تربت آن خسرو روشن ضمیر از ضمیرش ملتی صورت پذیر گنبد او را حرم داند…

Read More..

شعر صادق سرمد بر مزار علامه اقبال لاهوری

شعر صادق سرمد بر مزار علامه اقبال لاهوری یکه مردی و سخن شد زنده از اقوال تو نقد پاکان شد رواج از سکۀ اقبال تو…

Read More..

دیدار استاد خلیل الله خلیلی با صادق سرمد

دیدار با خلیل الله خلیلی آمد آن دوست که در دیدۀ من جا دارد شـدم او را به تماشـا که تـــماشا دارد بیشتر زان که…

Read More..

دلتنگی – اسد بدیع

دلتنگی چنان دلتنگم از هجران چنان از یار دورم من چنان تنهایم ای دنیا که میخواهم به بهتانی بزندانم بیدازند و شلاقم زنند وبعد سنگساران…

Read More..

پنجره – اسد بدیع

پنجره صدای کوچه نیاشفت خواب پنجره را نخوانده هیچ نسیمی، کتاب پنجره را تمام خانه پر از درد نامه ی تردید به چاره کس نرساند…

Read More..

تو بودی – اسد بدیع

تو بودی گر در دل من عشق نفرسود ، تو بودی وز آیینه ام شُست گلُ ِ دود ، تو بودی آنکس که مرا یک…

Read More..

چه دنیایی – اسد بدیع

چه دنیایی یکی آیینه را بشکست و زیبا شد ، چه دنیایی یکی خندید بر خورشید و والا شد ، چه دنیایی یکی در کشت…

Read More..

باغ کاغذی – اسد بدیع

باغ کاغذی اگر از رعد یا از برق میبافم ، سرود خانه ی خودرا درون سینه ی من ، یادگار تلخکامی هاست دلم در آتش…

Read More..

آتش نامیرا – اسد بدیع

آتش نامیرا در حصار شعله های آتشم عاشقم در ابتدای آتشم عشق ای فریاد جان خسته ام با تو هردم آشنای آتشم من زبان شعله…

Read More..

ازباور تا تردید – اسد بدیع

ازباور تا تردید سیاهی رفت از این شهر، یا در راه شامی هست صدای هی هی مستی ست یا بنهفته دامی هست چراغان است شهر…

Read More..

ناله ی مولایی – اسد بدیع

ناله ی مولایی کلید قفل دردم ، عاشقم ، بشکسته دیوارم خدایم عشق ، جانم عشق ، پروا نیست از دارم پر از رقصم ،…

Read More..

Мусульманина С Огнепоклонником

СПОР МУСУЛЬМАНИНА С ОГНЕПОКЛОННИКОМ Огнепоклоннику сказал имам: “Почтенный, вам пора принять Ислам!” А тот: “Приму, когда захочет Бог, Чтоб истину уразуметь я мог”. “Святой Аллах,-…

Read More..

Начале Хiii Века На Среднюю Азию И Иран

В начале ХIII века на Среднюю Азию и Иран неумолимой лавиной надвигались орды Чингиз хана. Огромная империя хорезмшахов могла выставить зна- чительно больше войск, чем…

Read More..

На Корабль Грамматик Сел Ученый

Однажды на корабль грамматик сел ученый, И кормчего спросил сей муж самовлюбленный: “Читал ты синтаксис?” – “Нет”,- кормчий отвечал. “Полжизни жил ты зря!”-ученый муж сказал….

Read More..

Заклинателя Индийских Змей

 У заклинателя индийских змей Базарный вор, по глупости своей, Однажды кобру сонную стащил – И сам убит своей добычей был. Беднягу заклинатель распознал, Вздохнул:…

Read More..

О Том, Как Шакал Угодил В Бадью

Рассказ о том, как шакал угодил в бадью с краской и, став разноцветным, решил, что он отныне не шакал, а павлин Однажды некий молодой шакал…

Read More..

И Мальчик

ДЖУХА И МАЛЬЧИК Отца какой-то мальчик провожал На кладбище и горько причитал: “Куда тебя несут, о мой родной, Ты скроешься навеки под землей! Там никогда…

Read More..

Всадник По Степи Скакал

 Однажды всадник по степи скакал И спящего в пустыне увидал, К которому ползла змея, – и вот Полезла спящему в открытый рот. Тот всадник…

Read More..

Горожанин За Собой

 Барана горожанин за собой Тащил с базара,- видно, на убой, И вдруг в толпе остался налегке С веревкой перерезанной в руке. Барана нет. Добычею…

Read More..

Словарь

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ Азраил – ангел смерти. Байрам – мусульманский праздник. Баязид Бистоми – один из наиболее чтимых мистиков-суфиев IX в. признанный мусульманами святым, убит в…

Read More..

Том, Как Старик Жаловался Врачу На Свои Болезни

О ТОМ, КАК СТАРИК ЖАЛОВАЛСЯ ВРАЧУ НА СВОИ БОЛЕЗНИ Старик сказал врачу: “Я заболел! Слезотеченье… Насморк одолел”. “От старости твой насморк”,-врач сказал. Старик ему:”Я плохо…

Read More..

О Факихе В Большой Чалме И О Воре

РАССКАЗ О ФАКИХЕ В БОЛЬШОЙ ЧАЛМЕ И О ВОРЕ Факих какой-то (Бог судья ему) Лохмотьями набил свою чалму, Дабы в большой чалме, во всей красе,…

Read More..

О Том, Как Некий Человек Посадил На Дороге Колючий Кустарник

Рассказ о том, как некий человек посадил на дороге колючий кустарник Кусты колючек некто на дороге Взрастил, и люди обдирали ноги. Его просили: “Срежь ты…

Read More..

Набожном Воре И Садовнике

О НАБОЖНОМ ВОРЕ И САДОВНИКЕ Бродяга некий, забредя в сады, На дерево залез и рвал плоды. Тут садовод с дубинкой прибежал, Крича: “Слезай! Ты как…

Read More..

О Слоне

СПОР О СЛОНЕ Из Индии недавно приведен, В сарае тесном был поставлен слон, Но тот, кто деньги сторожу платил, В загон к слону в потемках…

Read More..

Глухим Больного Соседа

ПОСЕЩЕНИЕ ГЛУХИМ БОЛЬНОГО СОСЕДА “Зазнался ты!-глухому говорят.- Сосед твой болен много дней подряд!” Глухой подумал: “Глух я! Как пойму Болящего? Что я скажу ему? Нет…

Read More..

Об Украденном Осле

РАССКАЗ ОБ УКРАДЕННОМ ОСЛЕ Внемлите наставлениям моим И предостережениям моим! Дабы стыда и скорби избежать, Не надо неразумно подражать. В суфийскую обитель на ночлег Заехал…

Read More..

Песнь Свирели

Вступление: Песнь свирели Вы слышите свирели скорбный звук? Она, как мы, страдает от разлук. О чем грустит, о чем поет она? “Я со стволом своим…

Read More..

Дивана Шамса Тебризского

ИЗ “ДИВАНА ШАМСА ТЕБРИЗСКОГО” ГАЗЕЛИ Без границы пустыня песчаная, Без конца – сердца новость избранная. Ищет образов мир, чтобы форму принять,- Как узнаю в них…

Read More..

О Винограде

РАССКАЗ О ВИНОГРАДЕ Вот как непонимание порой Способно дружбу подменить враждой, Как может злобу породить в сердцах Одно и то ж на разных языках. Шли…

Read More..

О Нападении Огузов

РАССКАЗ О НАПАДЕНИИ ОГУЗОВ Разбой в степях привольных полюбя, Огузы налетели,пыль клубя. В селении добычи не нашли, И, старцев двух схватив, приволокли. Скрутив арканом руки…

Read More..

Верблюда, Быка И Барана

СПОР ВЕРБЛЮДА, БЫКА И БАРАНА Верблюд, Баран и Бык дорогой шли И связку сена свежего нашли. “Как разделить? – Баран им говорит.- Ведь ни один…

Read More..

О Том,как Шут Женился На Распутнице

РАССКАЗ О ТОМ,КАК ШУТ ЖЕНИЛСЯ НА РАСПУТНИЦЕ Сказал сеид шуту: “Ну что ж ты, брат! Зачем ты на распутнице женат? Да я тебя – когда…

Read More..

Том, Как Халиф Увидел Лейли

О ТОМ, КАК ХАЛИФ УВИДЕЛ ЛЕЙЛИ “Ужель из-за тебя,- халиф сказал,- Меджнун-бедняга разум потерял? Чем лучше ты других? Смугла, черна… Таких, как ты, страна у…

Read More..

И Лев

ПОСЕЛЯНИН И ЛЕВ Однажды, к пахарю забравшись в хлев, В ночи задрал и съел корову лев И сам в хлеву улегся отдыхать. Покинул пахарь тот…

Read More..

Сторожа

КРИКИ СТОРОЖА При караване караульщик был, Товар людей торговых сторожил. Вот он уснул. Разбойники пришли, Все вняли и верблюдов увели. Проснулись люди: смотрят – где…

Read More..

Об Учителе

РАССКАЗ ОБ УЧИТЕЛЕ Один учитель был не в меру строг. Был детям ад любой его урок. И, становясь день ото дня лютей, Он до отчаянья…

Read More..

Том, Как Стражник Тащил

О ТОМ, КАК СТРАЖНИК ТАЩИЛ Б ТЮРЬМУ ПЬЯНОГО Однажды в полночь страж дозором шел И под забором пьяного нашел. Сказал: “Вставай, ты пьян”. А тот…

Read More..

О Садовнике

РАССКАЗ О САДОВНИКЕ Садовник увидал, войдя в свой сад, Что трое незнакомцев в нем сидят. “Похожи,-он подумал, -на воров!” Суфий, сеид и третий – богослов….

Read More..

О Лавочнике, У Которого Были Разновесы Из Глины

Рассказ о лавочнике, у которого были разновесы из глины ……… Ликует птица, увидав зерно, Хоть в сеть подчас ее влечет оно. Мы столь же немудры,…

Read More..

Вор

СПАСШИЙСЯ ВОР Какой-то человек, войдя в свой дом, Увидел вора, шарящего в нем. Погнался он за вором, в пот вогнал. И уж совсем он вора…

Read More..

Том, Как Шах Термеза Получил Мат От Шута

О ТОМ, КАК ШАХ ТЕРМЕЗА ПОЛУЧИЛ “МАТ” ОТ ШУТА Шах в шахматы с шутом своим играл, “Мат” получил и гневом запылал. Взяв горсть фигур, шута…

Read More..

О Бедуине

Рассказ о бедуине… Рассказ о бедуине, чья собака умирала от голода, в то время, как сума бедуина лопалась от обилия еды В пыли дорожной пес…

Read More..

Пыли Верблюд Араба-Степняка

В пыли верблюд араба-степняка Нес на себе огромных два мешка. Хозяин дюжий сам поверх всего Уселся на верблюда своего. Спросил араба некий пешеход, Откуда он,…

Read More..

Горожанин

НАПУГАННЫЙ ГОРОЖАНИН Однажды некто в дом чужой вбежал; От перепугу бледный, он дрожал. Спросил хозяин: “Кто ты? Что с тобой? Ты отчего трясешься, как больной?”…

Read More..

О Несостоятельном Должнике

РАССКАЗ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОМ ДОЛЖНИКЕ Все потеряв – имущество и дом, Муж некий деньги задолжал кругом. И, в неоплатных обвинен долгах, Он брошен был в темницу…

Read More..

, К Золотому Мастеру Пришед

Раз, к золотому мастеру пришед, Сказал старик: “Весы мне дай, сосед”. Ответил мастер: “Сита нет у нас”. А тот: “Не сито! Дай весы на час”….

Read More..

هله درده می بگزیده که – مولانا جلال الدین محمد بلخی

هله درده می بگزیده که مهمان توم ز پریشانی زلف توپریشان توم تلخ و شیرین لب ما را ز حرم بیرون آر نقد ده نقد،…

Read More..

ای درد دهنده‌ام دوا ده – مولانا جلال الدین محمد بلخی

ای درد دهنده‌ام دوا ده تاریک مکن جهان، ضیا ده درد تو دواست و دل ضریرست آن چشم ضریر را صفا ده نومید همی شود…

Read More..

ای آنک ما را از زمین بر – مولانا جلال الدین محمد بلخی

ای آنک ما را از زمین بر چرخ اخضر می‌کشی زوتر بکش، زوتر بکش، ای جان که خوش برمی‌کشی امروز خوش برخاستم، با شور و…

Read More..

ای جان مرا از غم و – مولانا جلال الدین محمد بلخی

ای جان مرا از غم و اندیشه خریده جان را بستم در گل و گلزار کشیده دیده که جهان از نظرش دور فتاده‌ست نادیده بیاورده…

Read More..

ای خواب به روز همدمانم – مولانا جلال الدین محمد بلخی

ای خواب به روز همدمانم تا بی‌کس و ممتحن نمانم چونک دیک بر آتشم نشاندی در دیک چه می‌پزی، چه دانم یک لحظه که من…

Read More..

ای بانگ و صلای آن جهانی – مولانا جلال الدین محمد بلخی

ای بانگ و صلای آن جهانی ای آمده تا مرا بخوانی ما منتظر دم تو بودیم شادآ، که رسول لامکانی هین، قصهٔ آن بهار برگو…

Read More..

اگر سوزد درون تو چو عود – مولانا جلال الدین محمد بلخی

اگر سوزد درون تو چو عود خام، ای ساقی بیابی بوی عودی را که بوی او بود باقی یکی ساعت بسوزانی، شوی از نار نورانی…

Read More..

هله، رفتیم و گرانی ز – مولانا جلال الدین محمد بلخی

هله، رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم روی ازینجا به جهانی عجبی آوردیم دوست یک جام پر از زهر چو آورد به پیش زهر چون…

Read More..

امروز به قونیه، می‌خندد – مولانا جلال الدین محمد بلخی

امروز به قونیه، می‌خندد صد مه رو یعنی که ز لارنده، می‌آید شفتالو در پیش چنین خنده، جانست و جهان، بنده صد جان و جهان…

Read More..

آنچ دیدی تو ز درد دلم – مولانا جلال الدین محمد بلخی

آنچ دیدی تو ز درد دلم افزود بیا ای صنم زود بیا زود بیا زود بیا سود و سرمایهٔ من گر رود باکی نیست ای…

Read More..