چشم نا بینا – خلیل الله خلیلی

چشم نا بینا هر مرد که سنجشی ندارد چشمی است که بینشی ندارد چون مرده بکوی زندگانی نیست هر قوم که جنبشی دارد بازی است…

Read More..

چشم نابینا – خلیل الله خلیلی

چشم نابینا هرمرد که سنجشی ندارد چشمی است که بینشی ندارد چون مرده بکوی زندگان است هرقوم که جنبشـــــــــی ندارد بازی اســـت که مرغ خانگی…

Read More..

تعظیم این روز بزرگ انوار عرفان آورد – خلیل الله خلیلی

تعظیم این روز بزرگ انوار عرفان آورد وجد آورد شور آورد نور آورد جان آورد پیغام نو از عصر نو در گوش افغان آورد در…

Read More..

تابش شمشیر – خلیل الله خلیلی

تابش شمشیر آه ای ناله ترا قوت تأثیر چه شد آنکه گفتی شکنم حلقه ی زنجیر چه شد بر در پیر مغان جبهه ی طاعت…

Read More..

تا بوت آتشین – خلیل الله خلیلی

تا بوت آتشین من بی وطن که دور ز آغوش مادرم بنشسته ام بر آتش و در خون شناورم برگم که تند باد فگنده به…

Read More..

پیران که چنین مقام و حرمت دارند – خلیل الله خلیلی

پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند این حرمت از آن است که آنها دو نفس در…

Read More..

به داغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی – خلیل الله خلیلی

به داغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی به تنگ آمد دلم زین زند گی ای مرگ جولانی درین مکتب نمیدانم چه رمز مهملم یارب که…

Read More..

بی تفاوت – خلیل الله خلیلی

بی تفاوت گیرم که همه عیب و هجایم گویند از من چه زدود گیرم که همه راه ثنایم پویند بر من چه فزود آن شاخ…

Read More..

بهاریه – خلیل الله خلیلی

بهاریه آمد بهار جانفزا با بوی ها با رنگ ها با گریه ها با خنده ها با صلح ها با جنگ ها آیینه می بارد…

Read More..

به داغ نامرادی سوختم ای اشک، طوفانی! – خلیل الله خلیلی

به داغ نامرادی سوختم ای اشک، طوفانی! به تنگ آمد دلم زین زندگی ای مرگ، جولانی! درین مکتب نمی‌دانم چه رمزِ مهملم یارب که نی…

Read More..

بگداخت زین گرما مراستخوان به کانون بدن – خلیل الله خلیلی

بگداخت زین گرما مراستخوان به کانون بدن یا مرحبا نعم البلد یا حبذا نعم الوطن آن سیمگون ایام کو، آن ارغوانی شام کو وان سایه…

Read More..

برگریزا ن – خلیل الله خلیلی

برگریزا ن ا کنون که سپا ه برگریزا ن بر سبزه و گل کشیده شبخون گل ها ی چمن به نا مرا دی یکسر شده…

Read More..

بداغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی – خلیل الله خلیلی

بداغ نامــرادی ســـوختــم ای اشـــک طوفانــــی به تنگ آمد دلــــــم زين زندگی ای مرگ جولانی در اين مکـــتب نميـــدانم چــه رمز مهملم يــارب که نی…

Read More..

با خلق نکو بزی که زیور این است – خلیل الله خلیلی

با خلق نکو بزی که زیور این است در آیینه جمال ، جوهـر این اســت آن قطرهء اشـکی که بریزد بر خاک بردار که گنج…

Read More..

اینک آمد کاروان غیر ، چشمت باز دار – خلیل الله خلیلی

اینک آمد کاروان غیر ، چشمت باز دار زشت و زیبایش ببین اینش بگیر آنش مگیر علم وی تحصیل کن از مکر وی دوری گزین…

Read More..

ای غره به اینکه دهر فرمانبر توست – خلیل الله خلیلی

ای غره به اینکه دهر فرمانبر توســت وین ماه و ستاره و فلک چاکر توست ترســــم کــــــه ترا چــاکـر خود پندارد آن مورچگان که رزقشان…

Read More..

این مثل از قدیم مشهور است – خلیل الله خلیلی

این مثل از قدیم مشهور است که زمین سخت و آسمان دور است لیک آنها که راه یافته اند هم زمین هم فلک شکافته اند…

Read More..

آه ای ناله ترا قوت تأثیر چه شد – خلیل الله خلیلی

آه ای ناله ترا قوت تأثیر چه شد آنکه گفتی شکنم حلقه ی زنجیر چه شد بر در پیر مغان جبهه ی طاعت سودم آن…

Read More..

آمد بهار جانفزا با بوی ها با رنگ ها – خلیل الله خلیلی

آمد بهار جانفزا با بوی ها با رنگ ها با گریه ها با خنده ها با صلح ها با جنگ ها آیینه می بارد سحاب…

Read More..

الهی ! اشک چشمی، سوز آهی – خلیل الله خلیلی

الهی ! اشک چشمی، سوز آهی فروزان خاطــری، روشن نگاهــــی زهرسو بسته شـــــد درهای امید کلیدی ، رخنه ئی ، راهی پناهی

Read More..

ارزش وقت – خلیل الله خلیلی

ارزش وقت هان ! که گنجینه ی گهر و قت است منبع قدرت و ظفر وقت است وقت را ای پسر منه از کف که…

Read More..

آریائی سرود – خلیل الله خلیلی

آریائی سرود شهنشاه گیتی ستان کیقبان که گیتی چنو شهریاری نزاد برازنده ی تاج و تخت کیان فرازنده پرچم آریان از آن پیش کان شاه…

Read More..

اعتماد بخود – خلیل الله خلیلی

اعتماد بخود راه خود رو که دیگران رفتن نه چنان رو که دیگران رفتند به تو دادند چون نگاه نوین جستجو کن بجو راه نوین…

Read More..

ا کنون که سپا ه برگریزا ن – خلیل الله خلیلی

ا کنون که سپا ه برگریزا ن بر سبزه و گل کشیده شبخون گل ها ی چمن به نا مرا دی یکسر شده زرد و…

Read More..

آتشي از جنگ افروزند هر دم در جهان – خلیل الله خلیلی

آتشــــي از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان اين سياست پيشگان شوم با افكار خويش پيـــش مــا از آشـــتـــي لافنـــد اما در كميـــن گرمتــــر ســـــازند…

Read More..

اشک یتیم آواره – خلیل الله خلیلی

اشک یتیم آواره گفت شب الماس را اشک یتیم از کجا آیی کجا باشی مقیم گفت از ظلمات می آیم برون از دل سنگ سیاه…

Read More..