یگانه قصیده حضرت بابا طاهر عریان

قصیده بتا تا زار چون تو دلبرستم بتن عود و بسینه مجمرستم اگر جز مهر تو اندر دلم بی به هفتاد و دو ملت کافرستم…

Read More..

یگانه عزل حضرت بابا طاهر عریان

غزل دلا در عشق تو صد دفترستم که صد دفتر ز کونین ازبرستم منم آن بلبل گل ناشکفته که آذر در ته خاکسترستم دلم سوجه…

Read More..