یاران چو دل از صحبت هم شاد کنید – مشتاق اصفهانی

یاران چو دل از صحبت هم شاد کنید
جمع آئید و نشاط بنیاد کنید
با دوست بساغر می گلگون ریزید
از حسرت خونابه‌کشان یاد کنید
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.