کو بر زبر دست تو دستی ایعشق – مشتاق اصفهانی

کو بر زبر دست تو دستی ایعشق
تا باز کند آنچه تو بستی ایعشق
سنجم بچه پایه‌ای ترا از رفعت
بالاتر از آنچه هست هستی ایعشق
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.