و سهراب سپهری

آری ، ما غنچه یک خوابیم.
– غنچه خواب ؟ آیا می شکفیم ؟
– یک روزی ، بی جنبش برگ.
– اینجا؟
– نی ، در دره مرگ.
– تاریکی ، تنهایی.
– نی ، خلوت زیبایی.
– به تماشا چه کسی می آید، چه کسی ما را می بوید؟
– ….
– و به بادی پرپر…؟
– …
– و فرودی دیگر؟
– ….
سهراب سپهری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.