نه بهر آنکه با من بر سر جنگ است مینالم – مشتاق اصفهانی

نه بهر آنکه با من بر سر جنگ است مینالم
دلم از صلح او با مدعی تنگست مینالم
ندارد وقت خاصی ناله‌ام یا رنگ مخصوصی
از آن گل چون رسد بوئی بهر رنگست مینالم
خروشم از تغافلهای صیاد و تو پنداری
که بر مرغ گرفتارم قفس تنگست مینالم
ننالم از دل سختت که جویای دل نبود
از آن کاین شیشه در تفتیش آن سنگست مینالم
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.