مغلق و معوج – صادق سرمد

مغلق و معوج
دلیل قدرت طبع و فصاحت ان نبود
که لب گشاید شاعر به مغلق و معوج‏
کلام نامتناسب به ذوق مردم روز
فصیح نیست، چه بحر رمل چه بحر هزج‏
کنونکه مرکب ماشین برق و طیاره است‏
سفر چگونه کند کس با اشتر و هودج‏
زمانه مقتضی سیر و گشت غرب بود
اگرچه آرزوی تو است مکه رفتن و حج‏
چو رسم ریش تراشیست در جهان معمول‏
دگر چه طعنه زند ریش پهن بر کوسج‏
ترا که نقد سخن غیر رایح است، چرا؟
بدون منطق و حق گیردت ز سامع لج‏
چرا توقع دارد که شاعرش دانند
کسیکه باز ندانسته است خر ز خلج‏
زهی فصاحت سعدی و ساده‏گوئی او
خوشا کسیکه از او پیرو است چون ایرج
‏ خلاف سبک فلان شاعر تهی ز شعور
که با لغات غریب و عجیب و عسر و حرج‏
سخن سراید نه طرز نو نه شکل قدیم‏
خهی فصاحت معوج زهی سلیقهء کج‏
چگونه شاهد بزم ادب شود این زشت‏
به چشم کور و به سر کل، ز دست و پا اعرج
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.