مرغ عرشی مهدی سهیلی

ای شمع خاموش ـــ
ای بخت خفته ـــ
ای مادرم، ای بوستان رفته برباد ـــ
ای بلبل بی نغمه در چنگال پائیز ـــ
ای مرغ عرشی کز پس عمری اسیری ـــ
سوی خدا با جاطری شاد ــ
پرواز کردی زین قفس، آزاد آزاد
جای تو خالی
پنداشتی آن مهر ها را بردم از یاد؟ –
نه … این فسانه است –
هرگز فراموشت نخواهم کرد، مادر !
***
ای وای بر من
تا با تو بودم
مهدی سهیلی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.