مخمس بر غزل شاعر ارجمند برادر عزیزم خیام خموش – احمد محمود امپراطور

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل شاعر ارجمند برادر عزیزم خیام خموش
*****
مستی و عشــــــق شد کجا یار و رفیق باب کو
مطــــرب بذله گو کجــــا تنگ شراب ناب کو
کــــــوره ای داغ آتش و لــــذت از کبــــاب کو
خواب نمی بَــرَد مـرا داروی قُرص خواب کو
ساغـــــر و جـام ما تهی بـاده چه شد شراب کو
*****
گــــــردش چرخ بیـــــکران واقعا است ناجوان
هرچه که میکنی عیان هرچه که میبری گمان
یاری نمی کند زبان این همه شرح و این بیان
پای کشیـــــــــده دوســــتان رسم وفا شکستگان
تــــار سخن گسستگان وعـــده چه شد طناب کو
*****
درد و الــــــم مزن مرا فخــــر و حشم مزن مرا
راهــــی عــــدم مزن مرا رنج صنـــم مزن مرا
دیده ای خونچکان من این همــــــه نم مزن مرا
نیش سخن مـــــزن مـــــرا، خنجر غم مزن مرا
طعنــــه و کم مزن مرا، لطف کجـــــا عتاب کو
*****
جان من است آبــــــرو نام من است نیــــک خو
جســــم من از گل سبو عشق من است همچو قو
تیــــــغ شرار هیبتـــــــم بوده و است بـــــر عدو
غیر ســـــراب پیش رو نیست مـرا به چهار سو
مــــــردم دیده کو به کو، چشـــــمه کجا، آب کو
*****
سوخت مـــــرا تمام جـــــــان آتش عشق بیکران
ســــود نمی رسد عیان غصه مـــراست در نهان
گوشـــــــه ای چادر نما گوشـــــه ای دامن نشان
در شب تیــــــــره چشــم من خیره بسوی آسمان
نیست ســــتاره در هـــــــوا ماه کجـــا شهاب کو
*****
دامن وصـــــل تو کجا این همـــه شور و بندگی
دور نمــــــوده مــا و من خاصیــــــــت درندگی
ورنـــــه خیـــــــال بوده است تهمت داغ گندگی
زیر فــــــتادم از زبـر، ز زین اســــــب زندگی
مرکب خوش خــــرام مـــن زین کجا رکاب کو
*****
شرح الوقایه ات چه شد قدوری را چه کردی نو
کنــــز و منیه در کجا بخــــاری را زدی به دو
محمود از این که شد خبر گفت که استی نا شنو
چهــــــار کتاب داشتــــی، کردی برای می گرو
کافــــــر مُطلقی “خــــیام” داد نــــزن کتــاب کو
*****
بامداد دوشنبه 21 جوزا 1397 آفتابی
که برابر میشود به 11 جون 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.