قلم – صادق سرمد

قلم
قلم وثیقۀ آزادی است و ضامن امن‏
به شرط آنکه نگارنده فتنه‏گر نبود
قلم مروّج علم است و پاسدار هنر
به شرط آنکه در انگشت بی‏هنر نبود
در آن دیار که حقّ با حکومت قلم است‏
مجال دزدی و جولان زور و زر نبود
در آن دیار که بهر قلم حکومت نیست‏
به غیر جهل و ستم، حاکمی دگر نبود
قلم که تابع فرمان زور و زر گردید
اگر به زور نویسد، به جز ضرر نبود
حکومت قلم اوّل، دوم حکومت تیغ‏
که تیغ را چه حکومت، قلم اگر نبود؟
خدای خورَد به قرآن از آن قسم به قلم‏
که بی‏قلم ز کتاب خدا اثر نبود
مقام نامه‏نگاری مقام ارشاد است‏
وزین مقام مقامی بلندتر نبود
جریده آینه‏دار حکومت ملّی است‏
که جز در آینه پیدا رخ صور نبود
به انتقاد برآید تفاوت بد و خوب‏
که زشت را به مقام نکو گذر نبود
درود باد به پیکار پاک نامه‏نگار
که هیچش از خطر مال و جان حذر نبود
کفن ز نامه و از خامه تیغ برگیرد
اگر سیر سزدش غیر سر سپر نبود
درود باد بر آن مملکت که اهل قلم‏
چو مرغ خسته در آن بسته بال و پر نبود
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.