فتوای من – صادق سرمد

فتوای من
لبت را دیگری بوسد، منت وصف دهن گویم؟
تنت با غیر میخوابد، منت سیمین بدن گویم؟
کسی مدح عسل گوید کز آن شیرین بود کامش
‏ تو بر کام رقیبانی منت شکر دهن گویم‏
بیا در باغ من گل شو، ببر دیوان شعرم را
تو عشق غیر میورزی، من از حسنت سخن گویم؟
تو شمع محفل من شو، که من پروانه‏ات باشم‏
چو بزم افروز اغیاری، چه از سوز تو من گویم؟
مگر دیوانه هستم من، که در کوی شناسائی‏
تو با بیگانه بنشینی، من از عشق وطن گویم‏
همان بهتر که بعد از این، به حکم عقل واقع‏بین
‏ تو حرف از خویشتن گوئی و من از خویشتن گویم‏
خطا گفتم خطا گفتم، که بی‏زن عاشقی نتوان‏
من این فتوای خود واضح، میان انجمن گویم
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.