عید غدیر – صادق سرمد

عید غدیر
ایام اگر چه همه از حى قدیراست
پاکیزه ترین روز خدا عید غدیر است
ایام کثیر است ولى زان همه ایام
بسیار قلیل است که با خیر کثیر است
امروز على یافت در اسلام امارت
آن میر که بر هر که امیر است، امیر است
امروز پیمبر به على داد وصایت
وین نیز به تقدیر خداوند قدیر است
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.