علی را چه بنامم مهدی سهیلی

علی را چه بنامم ؟
علی را چه بخوانم ؟
ندانم، ندانم
ثنایش نتوانم، نتوانم
علی دست خدا بود
علی مست خدا بود .
علی را چه بنامم ؟
علی را چه بخوانم ؟
ندانم ندانم
ثنایش نتوانم نتوانم
خدا خواست که خود را بنماید .
در جنت خود را برخ ما بگشاید .
علی ره بهمه خلق نشان داد .
علی رهبر مردان صفا بود
علی آینه ی پاک خدا بود .
علی را چه بنامم؟
علی را چه بخوانم؟
ندانم، ندانم
ثنایش نتوانم، نتوانم
***
علی گر چه خدا نیست
ولیکن ز خدا نیز جدا نیست
برو سوی علی تا که وفا را بشناسی
ببر نام علی تا که صفا را بشناسی .
اگر آینه خواهی که به بینی رخ حق را
علی را بنگر تا که خدا را بشناسی .
چه گویم سخن از او؟ که نگنجد به بیانم
ندانم که سخن را به چه وادی بکشانم ؟
ندانم، ندانم
ثنایش نتوانم، نتوانم
علی مرد حقیقت
عل شاه طریقت
عی مرهم دلهای خراب است
ره کوی علی راه صواب است
علی را چه بنامم؟
علی را چه بخوانم؟
ندانم، ندانم
ثنایش نتوانم، نتوانم
« پنجم شهریور ۱۳۵۰ »
مهدی سهیلی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.