عشق یک حادثه، یک غلغله، یک بحران است – احمد محمود امپراطور

عشق یک حادثه، یک غلغله، یک بحران است
عشق یک فاصـــله مــــا بیــن دو تا انسان است
عشق امــــواج تـــراژدیی احســــاس و جنــــون
عشق فرسنگِ زمـــان دغدغــــه ای ایمان است
عشق یک شـــور دل انگیــــز در آفـــــاق خیال
عشق یک رهــــــزن اندیشـــــه گر پنهان است
عشق آیینه ای تصویـــــــرِ کمــــالات و هنــــر
عشق آهنگِ زبـــان زمزمــــــه ای دیوان است
عشق هنگامـــه نبضِ دلِ غـــــم دیــــده ای من
عشق آغـازِ پــــر از آرزو، غــــم پایــــان است
عشق یک حسرتِ دیــــــدار و هـــــزاران امیـد
عشق نضجِ سخنِ پــــر شـــــده از طوفان است
عشق آزادی جســــم تو به هــــــر جاست ولـی
عشق هر جــــا بـروی ذهن تـو در زندان است
عشق پــــر معنـی تــرین واژه ای ابیات و کلام
عشق در دفتــــــــر محمود شهی عنـــوان است
*****
بامداد یکشنبه 25 سنبله 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 16 سپتمبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.