صدای عشـــــــق صــدای بهــــــار می آید – احمد محمود امپراطور

صدای عشـــــــق صــدای بهــــــار می آید
صدای در زدن دســـــــت یــــــــار می آید
صدای خوب ترین واژگان شعــــر و سخن
صدای طبـــــل و صــدای سی تار می آید
صدای عاشـــق شــــوریده حال و بی پروا
صدای معشوقــــــــــه ی جان نثار می آید
صدای تـــــــازه ترین بیت های نــو الهام
صدای نالــــه ی قمــــــری و سار می آید
صدای نغمــــــه ی نایی شبان شب بیدار
صدای مویــــه ی شب زنـــده دار می آید
صدای قافله ی عمــــر می رسد در گوش
صدای مــــرگ و حیــــــات هزار می آید
صدای بـــــاد سحـــرگاهی گلشن امیــــــد
صدای شرشــــــره ی جویبـــــــار می آید
صدای شیـــــــون محمود بر گرفت عالــم
صدای گریــه ی چشـــــــم انتظار می آید
*****
بامداد سه شنبه 06 سنبله 1397 آفتابی
که برابر میشود به 28 آگست 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.