شعر خلیلی در سوک سرمد – صادق سرمد

شعر خلیلی در سوک سرمد
گریه بریاد یار باید کرد
کار ابر بهار باید کرد
دل زارم به یاد سرمد سوخت
نالۀ زار زار باید کرد
لالۀ داغ دار خونین را
برمزارش نثار بایدکرد
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.