شد صبح کاجابت بدعا وابندند – مشتاق اصفهانی

شد صبح کاجابت بدعا وابندند
حاشا که در فیض بدلها بندند
آمد شبنم فرود برخیز از خواب
زان پیش که آبرا ز بالا بندند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.