دورنمای شهر – نادر نادرپور

دورنمای شهر
دلی به ظلمت شب دارم
غمی به وسعت شهر
در آن ،‌ هزار چراغ از هزار خانه ی دور
فروغ فسفری یادهای گمشده را
به عابران خیابان عشق می بخشند
و عابران ،‌ همه در زیر چشم پنجره ها
به حسرت از شب تاریک خویش می گذرند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.