درویشیم از خدمت سلطان خوشتر – مشتاق اصفهانی

درویشیم از خدمت سلطان خوشتر
ترک سرم از منت و سامان خوشتر
خاکستر گلخن و کلاه نمدم
از تخت جم و تاج سلیمان خوشتر
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.