جلوه – رازق فانی

دل جدا از جلوهء جانان مباد
این قناری در قفس نالان مباد
پای اگر در راه شیطان رفت، رفت
ای خدا دل خانهء شیطان مباد
از طفیل مژهء خونبار ما
جنگل امید بی باران مباد
ای که رزمیدید با اهریمنان
اهریمن را با شما پیمان مباد
نام تان ای رهروان راه عشق
همردیف نام نامردان مباد
تا نریزندش به پای خوک ها
آبرو چون آب جو ارزان مباد
ما ز سلطان و ز دربان فارغیم
آستان عشق را دربان مباد
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.