ایگل که ترا هست عذار گلگون – مشتاق اصفهانی

ایگل که ترا هست عذار گلگون
گر باد برد بوی تو از شهر برون
خواهد ز هوای تو بکوه و هامون
شیرین فرهاد گشت و لیلی مجنون
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.