از ما سلام بر همگی عاشقان عشق احمد محمود امپراطور

از ما سلام بر همگی عاشقان عشق
بر بارگاهی منزلتِ رهروان عشق
دلها طپید و عالم جاوید شد بنا
معنی گرفت هستی به نام و نشان عشق
اوج مناعت از اثر همت و غرور
در تارکِ سپهر نمود آشیان عشق
موج خیال مرز سما را حصار کرد
هفت آسمان زیور یک کهکشان عشق
پیچید از ثری به ثریا هوای شوق
تا گفته اند نام نیکو جاویدان عشق
انوار رحمت است ز تجلای قدسیان
آماده شد به هر دو سرا ارمغان عشق
شد طور معرفت به دماغ خرد عجین
تا مایه ی صدف شده گوهر فشان عشق
خاک سیه ز شوکت روح شد جهان نما
خون رگ به رگ رسید، نفس گشت جان عشق
سعی غرور تا به کجا بشمرد قدم
در سینه ی که حلقه زند مهمان عشق
یک عالم است غافل و، یک عالم هوشیار
باشد هزار قافله را کاروان عشق
لب تشنگی و، سوز عطش کفر ِ نعمت است
آتش گرفته داندی آب روان عشق
حکم قضا نقاب گرفت از محیط دل
آفاق شد به جلوه و در امتحان عشق
مکنون بود در همه عالم محرمات
نبضِ طپید و شد همه جا داستان عشق
شوق طلب تا به حشر پا به جا بُوَد
تیر و نشانه است به قید و کمان عشق
از مکتب عمر و فضای ثبات هوش
دریافتم آیت روح البیان عشق
باشد خدای عشق، خداوندگار من
آری که اوست در همه جا مهربان عشق
سیمرغ خاطرم نشود خسته هیچگاه
محمود است در جمع آزادگان عشق
*****
پنجشنبه 30 عقرب 1392 هجری خورشیدی
که برابر میشود به 21 نوامبر 2013 میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.