آنکس که بود بدلبری فرد اینست – مشتاق اصفهانی

آنکس که بود بدلبری فرد اینست
آنگل که نموده چهره‌ام زرد اینست
دردم گر هست بیدوا نبود درد
می‌بیند و طعنه میزند درد اینست
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.