آغـــــوش بـاز کــــرده بیـــــا نازنین من – احمد محمود امپراطور

آغـــــوش بـاز کــــرده بیـــــا نازنین من
معشوقِ نازدانــــــه ی عشـق آفـرین من
هر جا روی به جلوه قیــــامت به پا کنی
هر جا تویــــی بهــــار محبـت زمین من
خلوت گهی تو راز دلـــم میــکند بیـــان
شهد و شراب و شکر و شور و طنین من
فریـــاد رس به جز تو نباشد کسی قریب
درمــــان درد و غصـه و حال حزین من
بهتـــــر همی شود که بگویــــم هزاربار
از صــــد هزار هـــزار ترا بهترین من
فخــــــر تو امتیـــــازِ میء جاودانه است
ای نشــــــه حقیــــقت تلخ و شیــرین من
پــــر میزند پرنده ی عشقـــم به سوی تو
کـــــاجِ بلنـــــد قـــــامت و نخل متین من
روشن شد از تجــــلی مهـــر تو کشـورم
اقبـــال کهنـــــه دولتِ انـــــور نشین من
محمود زنده کرده ای در سرزمین عشق
خاک رهـی تو بوســـه نمـــاید جبین من
*****
سه شنبه 03 میزان 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 25 سپتمبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.