ضیغم بلخی

ضیغم بلخی

مولانا سعد الدین ضیغم گاهی “گداز” نیز تخلص داشته وی معاصر امام قلی خان است. مدتی بدربار آن معزز بسر برده. اشعار آن در فصاحت و شیوابیانی کم عدیل بوده. وفاتش را از کلمه “غم” بر آورده اند.

این چند بیت ذیل نمونه کلام شعری اوست:

دوش کآن شعله بپروانیگیم می خندد
عقل دیوانه به فرزانگیم می خندد
آشنا یا نه جبین در حرمش سودم لیک
چشم ادراک به بیگانگیم می خندد
عالم از رائحه بیخودیم مدهوش است
وای اگر غنچه دیوانگیم می خندد

بکوشش: فهیم هنرور
6 می 2017
عشق آباد، ترکمنستان

Share: