Ýüzi Mahy-Tabanym – Magtymguly Pyragy

Ýüzi mahy-tabanym
Gün ýaly, Aýa döndi,
Çarh oldy nerdiwanym,
Gök paýa-paýa döndi.
Bir gün aşyk şowh oldy,
Gam-gussasy çoh oldy1,
Her kirpigiň ok oldy,
Gaşlaryň aýa döndi.
Aşygy saldyň oda,
Goýduň gitdiň uýada,
Günorta berdiň wada,
Wagt geçdi, saýa döndi.
Jan galmady bedende,
Ýanar men ah edende,
Gözüm gelip, gidende,
Her günüm aýa döndi.
Müň söwdam bar, bir başym,
Goýdum ilim, gardaşym,
Aglamakdan gözýaşym
Joşgunly çaýa döndi.
Ýaryň köňli çag oldy,
Aşyklar tussag oldy,
Dalda ýerim dag oldy,
Düz ýerim gaýa döndi.
Istär men günde-günde,
Ýyglar men tünde-tünde,
Her zülpüne bir bende,
Hüý (?) saýa-saýa döndi.
Dal pudaklar egildi,
Göçdi bilbil, dagyldy,
Akar suwlar soguldy,
Çöl ýerler suýa döndi.
Derman bolmaz alaja,
Zat bermezler mähtäje,
Baýlar döndi gallaja,
Pakyrlar baýa döndi.
Magtymguly, gezende,
Halap, Kaýsar düzünde,
Gözel ýaryň yzynda
Ömrümiz zaýa döndi.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.