Ýomut, Gökleň Täsip Edip Özünden, – Magtymguly Pyragy

Ýomut, gökleň täsip edip özünden,
Çekdi goşun, öňi-ardy bilinmez.
Sygmaý çykdy deşti-Dahhan düzünden,
Ýörän ýoly, gonan ýurdy bilinmez.
Garga salsa, tugun bile depişer,
Haýbatyndan daglar-daşlar gapyşar,
Öli turup, dirilere ýapyşar,
Arslany, tilkisi, gurdy bilinmez.
Üç müň naýzabazy bardy nökerden,
Tört müň pildary bar gala ýykardan,
Teke, salyr ýöriş etse ýokardan,
Duşmanyň namardy, merdi bilinmez.
Ähli sünni namys edip gelerler,
Gala ýykyp, bagyn berbat kylarlar,
Döw çekerler, Yspyhany alarlar,
Bu kentleriň üçi, dördi bilinmez.
Magtymguly, Alynyňdyr bu meýdan,
Ne iş tutar, görüň, bu Omar, Osman,
At deminden doly zemin-u asman,
Horasanyň häki-gerdi bilinmez.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.