Türkmenistanym Watan Hakynda Goşgy Berdinazar Hudaynazarow

Sahawatyň salamyňdan duýulýar,
Salamda ýüregiň gyzgyny bardyr.
Synaga salynýar äden ädimiň—
Oturyp-turmaňam düzgüni bardyr.

Gep-sözüňem ölçegi bar bu ýerde,
Az geple, kän diňle — şygaryň seniň.
Güler ýüzüň çytylmasyn gelene,
Eliňden gitmesin ygraryň seniň.

Gursagyň sabyrly, kalbyň şahandaz,
Ýeriň bereketli, gögüň güneşli.
Gurşunly kenek dek agras türkmenim,
Il-günüň bar maslahatly-geňeşli.

Pyragynyň parasadyn, pähimin.
Howa ýaly sorup alýan Diýarym.
Garaşsyz bir döwlet bolduň sen bu gün,
Ak ýürekden gözüň aýdyň diýýärin.

Hydyr gören guba çölüň göwsünde,
Yzarlaýan babalarymyň yzyny.
Daşlyň oýundaky mawy
ýowşanyň
Müň menzilden alýan näzik ysyny.

Seni öler ýaly söýmeýän bolsam,
Bu zatlary edip bolmaz ahyry!
Ak çägäňe ýüzin ýatyp sygynsam,
Ne-hä gussa galýar, ne-de agyry.

Müň ýyllardan galan miniralarda
Eliň görýän tapylgysyz ussanyň.
Gadymy höwürtgäm, nowça döwletim
Eý, meniň sähraýy Türkmenistanym!

Taryhyň ýüz gulaç guýular ýaly,
Çümüpdir geçmişiň çuňluklaryna.
Diňe şu toprakdan ömür sürmegi
Arzuw edýän agtyk, çowluklaryma.

Ynanýaryn, bu keremli toprakda
Entek beýik-beýik ogullar dörär.
Pes belent kişiniň öňüne düşmez,
Ýaş kiçi ýaşulyň yzyndan ýörär.

Agzybirlik arzuwyňa ýetirsin,
Agzybirlik owal-ahyr isläniň.
Alnyň açyk bolsun, ýollaryň abat,
Eý, eziz döwletim — Türkmenistanym !

Share:

1 thought on “Türkmenistanym Watan Hakynda Goşgy Berdinazar Hudaynazarow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.