تک بیت هایی صفر نظری فایض

تک بیت هایی صفر نظری فایض

کسی به رغبتِ خود اختیار دنیا را
بکف نیارد و هم نی کسی بکف آرد
***
بیمِ آدم مرگِ ناهنگامِ فصل زندگی ست
ورنه رنگِ پرشکوۀ گل خزان هرگز نشد
***
ما سینه پاره ایم ز هجرانِ دوستان
چون از دیار رحمتِ ایشان جدا شدیم
***
اسرار دل به کس تو مگو، چونکه اعتبار
در بینِ خلقِ عالمِ این روزگار نیست
***
ما غریبان را تمامِ آرزو نانِ جو است
کَی به دسترخوانِ شاهان دست اندازی کنیم
***
از غبار ما فلک رویت حجاب آویز شد
تا نبیند عیبِ رخسار تو چشمِ شرمِ ما
***
از محبت داد و فریادم زدن بیهوده است
چون وفا را سوختند و نامِ او خاکستر است
***
گلشنِ فصلِ بهار هرگز نمی پاید ابد
عاقبت سرمایه اش مشتِ خزانِ بیش نیست

صفر نظری فایض

Share: