تا باد چنین بادا

تا باد چنین بادا
رندیم و دگر مستیم تا باد چنین بادا
توبه همه بشکستیم تا باد چنین بادا
چون قطره از این دریا دیروز جدا بودیم
امروز بپیوستیم تا باد چنین بادا
عقل از سر نادانی درد سر ما می داد
عشق آمد و وارستیم تا باد چنین بادا
ما دست برآوردیم در پاش سر افگندیم
مستانه از آن دستیم تا باد چنین بادا
آن رند خراباتی رندانه حریف ماست
او سر خوش و ما مستیم تا باد چنین بادا
ما سید رندانیم با باقی سر مستان
در میکده بنشستیم تا باد چنین بادا

کابل افغانستان
1396.3.7
کابلی خان کریمپور

Share: