Sünnüýe Sütündir, Käpirge Setdir, – Magtymguly Pyragy

Sünnüýe sütündir, käpirge setdir,
Çalsa tygy-tizi Döwletalynyň.
Älemde destandyr, illerde hatdyr,
Söhbet içre sözi Döwletalynyň.
Sözleri pend bolup galdy tillerde,
Pakyrlar penahy ýaman günlerde,
Yrak ülkelerde, ýakyn illerde
Dost, duşmant razy Döwletalynyň.
Çoh jahan seýr etdi ömri bolynça,
Ýaradan ýok edip, ýere salynça,
Ýalançyda ýaýlap, täki ölinçä,
Sowulmady ýazy Döwletalynyň.
Har geçmez her kimni mydam istese,
Takdyrdan daş çykmaz geňeş taslasa,
Bürgüt deý alardy laçyn beslese,
Şir alardy bazy Döwletalynyň.
Agyr uruglydyr hem beýik illi,
Köp ýygylsa meşhur, äleme belli,
Meýdanda – gylyçly, diwanda – tilli,
Ýüze taýdyr özi Döwletalynyň.
Dileg etse, doň daşlary erider,
Gazap etse, hökmi daglar ýörider,
Güneşden göwherdir, Aýdan dürüdir,
Pelekde ýyldyzy Döwletalynyň.
Sansyz ile serkerdedir, soltandyr,
Jeň ýerinde jellat, belki, arslandyr,
Menzili meshitdir, ferşi diwandyr,
Gijesi, gündizi Döwletalynyň.
Temennasy ýerden asmana deňdir,
Bişede babyrdyr, dagda peleňdir,
Gämige labyrdyr, derýa näheňdir,
Herýan barsa özi Döwletalynyň.
Naçarlaryň eňreşerler sag-solda,
Hiç biri bolmady derdiňe dalda,
Bedew bagda galdy, ýoldaşy ýolda,
Diýinmez habary Döwletalynyň.
Magtymguly, geçdi dünýäde deňsiz,
Törelikde taýsyz, ärlikde eňsiz,
Pygamber peýsizdir, Süleýman soňsuz,
Şoňa meňzär yzy Döwletalynyň.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.