سکوت درد

سکوت درد
پوسیده دیگر حنجره ها
پشت این میله ها
بغضی گره خورده و کور
و به سمت نابودی سرازیر
تا کی باید
در بی کسی
محکوم باشم به دل تنگی
رهایم کن رها
تا باز سروده شوم
در هوای آزادی

نادیا تاجک

Share: