شگوفه گیلاس

شگوفه گیلاس

تو را بنام خدا از بهار می خواهم
تمام عمر ترا را در کنار میخواهم

بیا که باز دلم صد بهانه می گیرد
تو را شبیه ی دلم بی قرار می خواهم

برای سجده به پای تو باغ می سازم
به شام قدر ترا بار بار میخواهم

تو را کنار درخت شگوفه ی گیلاس
کنار شرشره ی آبشار می خواهم

لب سکوت تو را می برم به سمت لبم
دو چشم مست تو را انتظار می خواهم

تورا برای سرودن از عشق از خورشید
لبی غزل بسرایم ، شرار می خواهم

دلم گرفته از آسیب سیب و درد سرش
من از بهشت نگاهت انار می خواهم

مژگان ساغر

Share: