شیخ ابوالحسن خرقانی

شیخ ابوالحسن خرقانی

شیخ ابوالحسن علی ابن جعفر معروف به خرقانی در نیمه ی اول قرن چهارم خورشیدی در بسطام به دنیا آمد. وی مرید بایزید بسطامی بود و نزد او به تزکیه نفس و ریاضت پرداخت تا عارف کامل و صوفی  وارسته گردیده و شهرتش در همه جا پیچید. او در سه شنبه عاشورای 413 خورشیدی در بسطام درگذشت و همانجا بخاک سپرده شد. عارف بزرگ ما خواجه عبدالله انصاری از او متأثر بود.

روحش شاد و یادش گرامی باد. نمونۀ کلام شعری اش را بخوانش شما قرار میدهم.

دارم دلکی که با هر اندیشه که داشت
جز یاد ِ تو بر صفحه ی خاطر ننگاشت
یاد ِ تو چنان فرو گرفتش که در او
گنجایش هیچ، چیز ِ دیگر نگذاشت

***

با شیر و پلنگ هر کی که آویز کند

آن به که ز تیغ فقر پرهیز کند
این همت مفردان چو سوهان می دان
گر خور نبُرد بُرنده را تیز کند

***

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

این حرف معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی ِ من و تو
گر پرده برافتد نه تو مانی و نه من

امید است مورد پسند تان قرار گرفته باشد.

با احترام (همایون عالمی)

Hits: 6

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.