شاه نعمت الله ولی رح

  شاه نعمت الله ولی رح

سید نورالدین نعمت‌الله بن محمد کوه بنانی کرمانی (۷۳۰، ۷۳۱ ــ ۸۳۲، ۸۳۴) از صوفیان بنام ایران و قطب دراویش نعمت‌اللهی است. شاه نعمت الله ولی شخص بجا رسیده و ولی نامدار است که مزارش زیارتگاه خاص و عام میباشد. روحش شاد و جنت مکانش باد. آمین

غزلیاترباعیات – قصاید – دو بیتی ها – قطعاتترجیعاتمفرداتمتفرقاتمثنویتابلوهای اشعار

Hits: 119

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.