بانو صالحه وهاب واصل (واهِب) شاعر چیره دست افغان

سوانح بانو صالحه وهاب واصل (واهِب)
بانو صالحه بنت الحاج محمد غوث واصل که در ۱۳۳۹ هـ ، ش مطابق به ۱۹۶۰ میلادی در شهر کابل در یک خانوادۀ روشنفکرچشم بدنیا گشود. بعد از گذشتاندن دوره ابتدائیه دوره تعلیمات عالی رادرلیسۀ زرغونه ختم کرده شامل دانشگاه ( پوهنتون ) کابل شد و بلاخره با درجۀ مافوق لیسانس در رشتۀ تجارت ومارکیتنگ تحصیلانتش را به اتمام رسانید. بانو وهاب واصل از سال ۱۳۶۸ (هـ ، ش) مطابق به ۱۹۸۹ (م) نظر به وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی ازکشورش مجبوربه مهاجرت شد که بیست و یک سال اخیررا درکشورهالند با شوهرو چهار فرزندش(یک دختروسه پسر)بسرمیبرد، وی درکشورهالند نیزبه کسب تحصیلات پرداخت ودررشته های مختلف نرسنگی تا درجه کدرنرس، حساب داری کمپیوتری وعملی، دفترداری و شناخت کمپیوتر کوشید و افتخارداشتن دیپلوم و یا شهادتنامه های آنهارا بدست آورد و مدت ۱۶ سال به حیث کدر نرس در شفاخانه های مختلفه هالند ایفای وظیفه کرد. خانم وهاب واصل علاوه بروظیفۀ اصلی اش همیشه در صدد خدمت به کشوروهموطنانش بوده وبه شکل افتخاری با انجمن های مختلف زنان در اروپا، اتحادیه سرتا سری مهاجرین افغان درهالند و نهادهای فرهنگی بیرون مرزی همکار بوده و خدمات مزیدی را انجام داده است.

وی از سال ۲۰۰۷ (م) مطابق به ۱۳۸۶ (هـ، ش) با فصلنامۀ بانو همکار قلمی بوده و از سال ۲۰۰۹ (م) مطابق به ۱۳۸۸ (هـ،ش) به حیث مدیرمسؤول و صفحه آرا، ودیزاینر پوش در فصلنامه بانو که ازاتریش چاپ و نشر میشود انتخاب شده الی جون ۲۰۱۲ درین سمت به شکل افتخاری و بدون مزد ایفای وظیفه کرد. همچنان درسال ۲۰۱۰ (م)مطابق ۱۳۸۹ (هـ ، ش) مقام مدیرمالی کمیسیون سرتاسری زنان هالند را نیز از آن خود کرد. بانو وهاب واصل علاوه بر خدمات اجتماعی و فرهنگی اش نویسندۀ خوب و نقاش با استعدادیست که یکی از نقاشی های وی در سال ۱۳۵۷(هـ،ش ) مطابق به ۱۹۷۸ (م) درمسابقات نقاشی بین چندین کشورآسیایی مقام اول را کسب کرد. خانم وهاب واصل تا حال سه بار نقاشی هایش را درشهر های بزرگ هالند و جرمنی به نمایش گذاشته که مورد علاقۀ علاقه مندان هنرش قرار گرفته است. خانم وهاب واصل در ارتباط با فعالیت های فرهنگی اش برندۀ یک اوارد (سمبول موفقیت) و چند تقدیر نامۀ ادبی فرهنگی شده است.

بانوواصل دارندۀ چهارده اثر ادبی میباشد که از جمله شش مجموعۀ غزلیاتش پنج مجموعه به نام های «مروارید گمشده»، «صفای دل»، «گوهر ناب»، «عالم یقین»، و «بیکران عشق» از چاب برآمدهو به دسترس علاقه مندان شعر هم قرار گرفته است و مجموعۀ ششمی به نام «فنایی عشق» تکمیل و آ»ادۀ چاپ است. علاوه براین مجموعه های غزلیات خانم وهاب دارندۀ هشت کتاب رنگین شعری میباشد که حاوی شش جلد تک بیت های رنگین به نام های«تک بیت های رنگین وهاب واصل»، «تک بیت های رنگین»، «نگین»،«گهر»، «جوهر»و «زیور» یک جلد چهار پاره های رنگین به نام « یار تنهایی » ویک مجموعۀ غزلیات رنگین با مینا توری زیبا به نام «غزلیات عاشقانه» که همه با خط و دیزاین آرتست چیره دست کشورمامحترم تواب وهاب نواسۀ خیر محمد خان یاری بزرگ ترین نقاش نامداروبی همتای کشور ما کارشده است، هم به چاپ رسیده است.. بانو وهاب واصل استعداد شعری را از پدربه میراث برده است و اشعارش زیاد تر متأثر از اشعار بیدل بزرگ و مولانای بلخ بوده، سبک هندی و خراسانی و سبک کلاسیک را میپذیرد. خانم وهاب واصل اشعار سپید یا نیمایی هم دارد که با مطالعۀ مجموعه های شعری اش به سبک و گرایش آن به ساده گی پی خواهیم برد. وی این میراث پدری رادرزنده گی اش به دختریکدانه اش (سلطانه وهاب) انتقال داده که این نو جوان با استعداد، نقش پای مادر را تعقیب نموده دارای اشعار پر از احساس و سوز و شرار میباشد و دارای یک مجموعۀ شعریست (البته به زبان هالندی و انگلیسی) که به زودی به زبان دری هم ترجمه میگردد.

خانم واصل با پشت کار نهایتی که دارد در کنارسرودن شعر وکلک هنرمندانه اش در نقاشی وآرت وطرح های دیجیتال ، داستان های بسیار زیبای کوتاه هم مینویسد.کهازجملۀداستانهای این قلم داستان «صغرا»که یک قصۀ حقیقی است در فصلنامۀ بانوبه درشماره های مختلف به شکل دوام دار به نشر رسیده است. همچنان داستانهای «گلچهره» و «قصاص زن گمنام» و «شاداب» در سایت های مختلف انترنتی به نشر رسیده در میان خواننده گانش از شهرت خوبی برخوردار است و دراولین فرصت با داستان های دیگرش به شکل یک کتاب زیر نام«آتش سوزندۀ خاموش…» درآمده و به چاپ خواهد رسید . وی کتاب دیگری زیر عنوان «زن و استفادۀ سوءِ از زن در شرق و غرب» هم روی دست دارد که مطالعۀ آن و هم مقالات این قلم ، برای علاقه مندان قلمش خالی از لذت نخواهد بود. نسبت جلوگیری از سوءِ تفام قابل یاد دهانیست که خانم وهاب واصل اسم شعری اش را نسبت ملحوظات مجزاءِ عینی فرهنگی «واهِب» انتخاب نموده است.

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.