رها میکنم در طوفان خودم را

رها میکنم در طوفان خودم را
تادرهم بکشد
من و وابستگی هایم را
این بار قایقی خواهم ساخت
از جنس استواری
پایدارتراز الوندودماوند
آری قایقی خواهم ساخت
از تن تنومند هر آزادی خواه
نه از جنس دستانی که فقط پشت پرده رامیشناسد
ومی هراسد از چهره ی واقعی خود
آنان که برای آزادی خوابی نمی بینند
جز نابودی

نادیاتاجیک

Share: