دشمن ما

دشمن مارا سعادت یار باد
در جهان از لطف بر خوردار باد

هرکه مارا مینهد خاری به راه
خار ماه در راه او گلزار باد

هرکه ملک و مال را حاسد است
ملک و مالش در جهان بسیار با

هرکه مارا جاهل و دیوانه خواند
گو که ما دیوانه او هشیار باد

نجم الدین ابوبکر محمد “زرکوب”

Share: