Niçe Işi Akyl Bilen Jem Etseň, – Magtymguly Pyragy

Niçe işi akyl bilen jem etseň,
Pelek çaşyr, bir gün hasap tapmas sen.
Bu jan saglygynda haýyr gazangyl,
Ýer astyna girseň, sowap tapmas sen.
Munda ne iş etseň, anda garawly,
Sen hem ýagşylardan alawer bowly,
Häli hem bir pille, eý, adam ogly,
Alymlar kemelse, edep tapmas sen.
Ýigrimi ýaşynda äriň ne gamy,
Ýykar dagy, daşy erider demi,
Bir gün öter ýigitligiň möwsümi,
Ýyglap-ýyglap gelseň, jowap tapmas sen.
Ýigit bolsaň, gezgil ýagşy at bilen,
Bedew münüp, gezgil perizat bilen,
Ömrüňni ötürgil jemagat bilen,
Mesjidi ýykylsa, mährap tapmas sen.
Magtymguly, görüň niçik hoş oldy,
Säher wagty erenlere duş oldy,
Bir käse meý içip, jana noş oldy,
Her gün käse doly şerap tapmas sen.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.