مادر

مادر

مادر مرا مپرس دلــــت از کجاســـت تنــگ
تااین فضای غربت بـــی منتهــی است تنگ

مادر مکـــن خیال کـــه تنهایــی ام کـــم است
راهــم سیاه وجـــاده بــــی انتهاســت تنـــگ

از صورت غمیــــن تو ام دل غمــین شـــده
ایـن خانه های چشم به اشکم بجاست تنـــگ

اینجـا نه خـواهریست نــــه ما را بـــرادری
سودای جـان بجانــی دنیـــای ماست تنـــگ

مادر بیـا ببیـــن که چـــه نا چار شد پســــر
بردختــــر تـو ساحــــه دارلفنـاست تنــــگ

ما در بزرگ کــرده ای ما را به خــــون دل
ای بی خبر که صفحه دنیای مـاست تنــــگ

مــادر که رفتــــه ای وملالـــم ندیـــــده ای
قلبم شکستــه خاطر مــــن تاکجاست تنــــگ

مژگان ساغر

Share: