زندگی نامه نجم الدین ابوبکر محمد زرکوب

نجم الدين ابوبکر محمد پسر مودود ظاهري مشهور به نجم الدين زرکوب از عارفان و شاعران قرن هفتم هجري است. وي از دانشمندان شهر تبريز بشمار ميرفته و از مريدان سعدالدين حموي بوده است. نوشته اند در سال 640 هجري که سعدالدين به تبريز رفته و نه ماه در آن شهر مانده، وي رامجذوب خود کرده است. و خواجه رشيد الدين فضل الله همداني وزير معروف به او بسيار احترام مي کرده است. سرانجام در 15 رجب سال 712 هجري زندگي را بدرود گفته است. مرقد وي در گورستان کجيل تبريز تا مدت ها معروف بوده است.

نجم الدين زرکوب از شاعران متصوف زيردست زمان خود بوده و اشعار صوفيانه را بسيار شيوا مي سروده، که برخي از آنها هم اکنون موجود است. در تصوف کتابهائي داشته است که از آنجمله رساله اي در بيان فتوت به فارسي ميباشد، بنام “کتاب الفتوه”. اشعار زير از آثار اوست:

Share: