Kireýine Jaý Gözleýän Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

KIREÝINE JAÝ GÖZLEÝÄN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT

Bir kisi kireýne jaý gözleýärmis,
Onam bir ýigrenji ülpedi barmys.
Abat jaý agtaryp, gynaman janyn,
Eltip alkymyna bir harabanyn,
Diýipdir: «Gadyrdan, onatja gara,
Munda ne üçek bar, ne-de penjire».
Eger-de sol zatlar bolanlygynda,
Gonsy bolaýmagym ahmal menin-de.
Ýene-de bir otag bolaýan bolsa,
Bu jaý masgalana ýeterdi boldan.
Dasynda bag dagy bolaýsa ýene,
Senkä myhmanlyga gelerdim menem.
«Seýleräk ýagdaýda bu görýän jaýyn,
Kemin mundan artyk sanap durmaýyn».
Jaý gözleýän aýdan: «Birahat bolman,
Sen onat niýetin bardygny bilýän.
«Galmasanam bolar artykmaç derde,
Munda ähli günä sol «egerlerde».

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.