خدا را

خدا را
ای یار ! دل یار به دست آر خدا را
زین بیش دل خسته میازار خدا را
خوش آب حیاتی است اگر تشنه آبی
جامی ز می عشق به دست آر خدا را
گر یک سر موی است حجاب تو در این ره
بردار حجاب خود و مگذار خدا را
هر چیز که داری به امانت به تو دادند
تو نیز امینانه نگه دار خدا را
عشق آمد و گفتا که دهم کام تو گفتم
تاخیر مکن یار! در این کار خدا را
گر جان عزیزت طلبد سید مستان
شکرانه بگذار بر سر و بسپار خدا را

کابل افغانستان
کابلی خان کریمپور

Share: