Hökümdar Hem Halypa Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HÖKÜMDAR HEM HALYPA HAKYNDA HEKAÝAT

Ýurdun hökümdary günlen bir güni
Öz halypasyndan soranmys suny:
«Kemin bolsa iýmek-geýmek babatda,
Mana duýduraýgyn ýagdaýyn hakda.
Halypa seý diýen: «Eý, keremli sa,
Menin üçin batma gaýgy-endisä,
Iki sany gül bar menin elimde,
Olar ykbalyny çözýär senin-de!»
Sanyn ýüregine düsüpdir dowul:
«Men ykbalym çözýän o nenensi gul?»
Halypa patysan gözlerine bakan:
«Ogullaryn ady – isleg hem gahar.
Sol ikisi menin erkime tabyn,
Mundan artyk düsündirip durmaýyn.
Eger-de kim bolsa solaryn guly,
Günä gazanýandyr uludan-uly.
Sen – sa, näme etsen, elinde erkin,
Gowudyr öz çakyn tanasa her kim.
Hemmäni den çoýar asmanda günes,
Hergiz men-menlikden durawergin das».

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.