Haýry Sere Öwürýän Hökümdar Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HAÝRY SERE ÖWÜRÝÄN HÖKÜMDAR HAKYNDA HEKAÝAT

Hökümdar bir gezek metjide sary
Ugranda, ýaragly sakçylan bary
Gyran-jyran edip adam baryny,
Köpün ýenjip, öldürip käbirini,
Nähak gana üns bermeýärmisler,
Seýdip, geçere ýol arçaýarmyslar.
Sol hili ýagdaýda ýenjilen bende
Seý diýipdir ona ýeri gelende:
«Eý, emir, bu bolsun gabahat juda,
Gör, näçe bigünä janyndan jyda
Düsdi sen metjide barmagyn üçin,
Sol ýerde namaza durmagyn üçin.
Ne bir haýyr isi öwürip sere,
Jebir-sütem kylýan biz bendelere.
Edýän günän känmi ýa-da sogabyn?
Biz däl, Hudaý sorar onun jogabyn».

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.