Gündiz Eli Semli Adam Gözleýän Hristian Ruhanysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GÜNDIZ ELI SEMLI ADAM GÖZLEÝÄN HRISTIAN RUHANYSY HAKYNDA HEKAÝAT

Bir garry ruhany elinde semi
Aýlanyp ýörenmis gündizin güni.
Bir kisi soranda munun sebäbin,
Ol seý diýip berenmisin jogabyn:
«Niýetimi sana eýlesem beýan,
Men ömrüm boýuna adam gözleýän!
«Nähilisin diýsen, taparyn ýaly,
Bazara bar, so ýer adamdan doly.
«How, gadyrdan, janymy bir ýakma sen,
Ynjalman öz diýýänimi tapmasam.
Sunça ýyl aýlanyp mähelle baryn,
Dine bir adamy agtaryp ýörün!
Bizem sol kisi dek kän görgi görüp,
Hakykata eltýän Ysky agtaryp,
Basga zatda nazarmyzy eglemän,
Sepil bolup ýörsümizi genlemän.
Ýürek dine sona, bir sona maýyl,
On ugrunda ölüp galmaga taýyn.

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.